Η Συνάρτηση διασποράς σημείου είναι η απόκριση ενός οπτικού συστήματος σε μια σημειακή πηγή.